งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Real-Time PCR Technology in Research Science and The Capillary Gel Electrophoresis Technology

ประเภทการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่15 กันยายน 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล หัวหน้าภาควิชา กีฏวิทยาและโรคพืช และ ผู้ประสานงานสถาบันร่วมของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Real-Time PCR Technology in Research Science and The Capillary Gel Electrophoresis Technology จัดขึ้นโดย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ยีนพลัส จำกัด โดยมี คุณอลิตรา ธรรมมา ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือของบริษัท ยีนพลัส จำกัด เป็นวิทยากร เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ และห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 8.30 – 15.30 น.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th