งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

-

ประเภทการเรียนการสอน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่30 สิงหาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ ให้การต้อนรับนักเรียนและครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม สุขุม อัศเวศน์ และในโอกาสนี้คณะฯ ได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา และภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th