งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักศึกษามหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงานระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่17 สิงหาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดรายการศึกษาดูงานระยะสั้น ให้กับนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 22 สิงหาคม 2559 โดยได้นำเข้าพบเพื่อเยี่มคารวะ รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาของคณะ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th