งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day 2016)

ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่17 สิงหาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day 2016" โดยร่วมมือกันพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรือน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานของนักศึกษาและบุคลากร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th