งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่2 สิงหาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในโอกาสนี้ ซึ่งตลอดโครงการนักศึกษาใหม่จะได้รับการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มจากวิทยากร อาทิ อาจารย์ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ , คุณสุทธิณี ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน ,อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์และอาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คุณโอภาส หมื่นแสน สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปิดท้ายด้วยการเสวนาจากศิษย์เก่านำโดยคุณนเรศ ปินตาเลิศ คุณจิรายุทธ ภูวพูนผลและคุณชินวัตร ตาไคร้

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th