งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 สิงหาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  นักศึกษาคู่มิตรภายใต้หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 12 จำนวน 6 คน เดินทางไปศึกษาดูงานระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยคินกิ (Kinki University) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การควบคุมดูแลของ อาจารย์ ดร. จุทาทิพย์ เฉลิมผล โดยมีกำหนดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ คณะนักศึกษาได้เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะคณบดีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินกิ และร่วมเข้าชั้นเรียนกับนักศึกษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 จากนั้นได้เยี่ยมชมดูงาน ณ Biwako Yosui Land Improvement District และทะเลสาปบิวะ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th