งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กิจกรรมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 14

-

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 - 25 กรกฏาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณบดี นำเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 14 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร ว.สารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี และโรงเรียนบ้านหนองคร้า ต.หินเหล็กไฟ จ.ประจวบคิรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20-25 ก.ค.2559

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th