งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

หารือความร่วมมือด้านวิชาการและการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรและไก่ของคณะเกษตรศาสตร์ มช.

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่15 กรกฏาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมควร ชูวรรณธนะปกรณ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร (CPF) และ คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจไก่ไข่ (CPF) ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรและไก่ของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้มีความทันสมัยปลอดจากมลภาวะ และสามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบฟาร์มที่ดีต่อไป

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th