งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่15 มิถุนายน 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และการประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนคร ณ ลําปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th