งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 เมษายน 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือนเมษายน ณ หน่วยวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญชัย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อไปร่วมประชุมและถือโอกาสเยี่ยมชมผลผลิตลำไยของหน่วยวิจัยและพัฒนาลำไยหริภุญชัย ซึ่งเป็นหน่วยงานสำหรับวิจัย ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก และการแปรรูปลำไย โดยในปีนี้ประสบปัญหาด้านภัยแล้งต้องใช้วิธีสูบนำ้บาดาลขึ้นมาเสริม โดยมีพื้นที่เพาะปลูกลำไยและมะม่วงพันธุ์เขียวมรกต จำนวน 230 ไร่ ภายใต้การสนับสนุนของ คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร กรรมการผู้จัดการ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม และในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม ซึ่งมีระบบการจัดการที่มีความทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันกับหน่วยวิจัยฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th