งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่7 กุมภาพันธ์ 2547
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นที่ปี 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนคน300
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมประเทศชาติ แล้วจำนวน 30 กว่ารุ่น เป็นจำนวนบัณฑิตกว่า 3,000 คน ในระยะแรกๆ ของการผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์นั้น ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษามีน้อยมากทั้งนี้เนื่องจากความต้องการของแรงงานในระดับนี้ในตลาดแรงงานมีสูง ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในขณะที่ปริมาณบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานมีจำกัด แต่ในระยะเวลา 5 - 6 ปีที่ผ่านมานี้ สถานการณ์เปลี่ยนไป ความต้องการแรงงานถูกจำกัด ทั้งจากนโยบายจำกัดจำนวนการรับข้าราชการใหม่ โดยปัญหาภาวะเศรษฐกิจและปริมาณแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและภาวะแรงงานล้นตลาดอันเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจเช่นนี้ ผู้จ้างงานจึงมีโอกาสมากกว่าเดิม ในการเลือกแรงงานที่มีคุณภาพตามความประสงค์ ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบัน บัณฑิตที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอาชีพหรือศึกษาต่อ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ มีทักษะมีประสบการณ์ในด้านการค้นหาศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ และสามารถจะแสดออกซึ่ง ศักยภาพนั้นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองเป็นผู้หนึ่งที่มีสิทธิ์ได้รรับการพิจารณาหรือผ่านการพิจารณาในรอบคัดเลือกได้รวมทั้งแสวงหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเอง ที่สามารถเป็นแหล่งที่แสดงออกซึ่งศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและผลงานของตนเอง และสร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจให้เจ้าของแหล่งงานในอันที่จะรับตัวบัณฑิตเข้าไปทำงาน

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความรู้เรื่องการปรับตัวเมื่อเข้าไปสู่โลกของการทำงาน
2. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางต่างๆหลังจบการศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแหล่งงานต่างๆ

วิธีการจัดปัจฉิมนิเทศ

1. การบรรยาย
2. การซักถามและตอบปัญหา

วิทยากร

1. คุณอภินันท์ วีระพันธุ์ ตัวแทนประธานชมรมศิษย์เก่าเกษตร มช.
2. คุณธนารักษ์ วงษ์พระยา บ. อ๊อคต้า เมโมเรียล จก.
3. ตัวแทนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงแนวทางต่างๆหลังจบการศึกษา
2. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รู้ถึงการการปรับตัวเมื่อเข้าไปสู่โลกของการทำงาน
3. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงแหล่งงานต่างๆ

งบประมาณ

จากงบประมาณเงินรายได้หน่วยกิจการนักศึกษา ปี 2546 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย จำนวน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน 250 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท
2. ค่าอาหารว่าง 250 คนๆละ 15 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 3,750 บาท
3. ค่าของที่ระลึก 3 ชิ้นๆละ 800 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน 1,350 บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th