งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บรรยายพิเศษ เรื่อง คนสำราญ งานสำเร็จ ภายใต้ Generation ที่แตกต่าง

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่1 เมษายน 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "คนสำราญ งานสำเร็จ ภายใต้ Generation ที่แตกต่าง" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิ์ไกร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มช. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และทำความเข้าใจเพื่อจัดการความแตกต่างทางพฤติกรรม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ภายใต้ Generation ที่แตกต่าง ตลอดจนได้เพิ่มพูนความรู้และศิลปะในการทำงานอย่างมีความสุข และได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th