งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2559)

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 มีนาคม 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  อาจารย์ ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1/2559) เพื่อแจ้งรายละเอียดกำหนดการ งบประมาณ และข้อเสนอแนะการจัดรูปแบบงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th