งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่11 กุมภาพันธ์ 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)” จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยใช้ EdPEx”
ภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มการจัดทำแผนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อยดังนี้ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา กลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กลุ่มที่ 3 ด้านการวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กลุ่มที่ 4 ด้านบริหารจัดการ แผน งบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 ด้านระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวกว่า 90 คน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th