งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการ World Class University

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่8 กุมภาพันธ์ 2559
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้ากลุ่มคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ร่วมกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตหกรรมเกษตร เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และสถาบันวิจัยสังคม ร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการ World Class University เพื่อขอรับทุนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกรอบแนวคิดการทำวิจัย ด้าน Health and Ageing เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th