งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มช. – มก. – มข.)

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่21 ธันวาคม 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วัตถุประสงค์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มช. – มก. – มข.)" ในโอกาสที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งมีความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลการพัฒนาในด้านต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรในฐานะมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจากทั้งสองสถาบันจำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th