งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมคณะกรรมการจัดงานผู้บริหารพบปะบุคลากรและงานเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่3 ธันวาคม 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วัตถุประสงค์

อ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานผู้บริหารพบปะบุคลากรและงานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 เพื่อหารือรูปแบบการจัดงาน และข้อเสนอแนะการปรับปรุงการจัดงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ห้องปรระชุมสุขุม อัศเวศน์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th