งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเพื่อเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่1/2558

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่4 ธันวาคม 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่1/2558 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสัมมนา 3 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี ประธานที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิชาการ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้แทนสาขาวิชาในการปรับปรุงหลักสูตร หัวหน้างานฯ และบุคลากรงานบริการการศึกษาฯ) จำนวน 18 คน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th