งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่19 - 23 มกราคม 2547
สถานที่ บริเวณใต้ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมภาควิชาทุกภาคและชมรมวิชาการ, นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
จำนวนคน300
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกในช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2

โดยให้เลือกสาขาวิชาเรียงลำดับตามความต้องการของตนเองรวม 7 สาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโดยตรงตั้งแต่แรกเข้าศึกษา ในการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกนั้นนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องรับทราบและศึกษาข้อมูลของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจอย่างถูกต้อง และชัดเจนทั้งในด้านหลักสูตร ธรรมชาติของเนื้อหาวิชา แนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกสาขาวิชาให้เป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับความถนัดของตนเองให้มากที่สุด

คณะเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพิจารณาเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของแต่ละสาขาวิชาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดในการตัดสินใจของนักศึกษา คณะฯ จึงได้จัดโครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอกให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการที่จะเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก
2. ให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละสาขาวิชาเพื่อการตัดสินใจเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก

วิธีดำเนินการ

1. บรรยาย
2. จัดบอร์ดแนะนำสาขาวิชา
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเยี่ยมชมภาควิชา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รับทราบหลักเกณฑ์การเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกอย่างถูกต้องและชัดเจน
2. นักศึกษามีความพร้อมในการตัดสินใจเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th