งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 พฤศจิกายน 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ Improving Quality Management and Enhancing ASEAN Student ’s Competency in Animal Science ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ โดยมีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Secretary – General of SEANAS (Prof.Dr.Ali Agus from Univeritas Gadjah Mada, Indonesia) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของภาคเอกชนในภูมิภาคอาเซียน ” โดยคุณศุภชัย ท้าวคำลือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th