งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ รศ.ธีระ วิสิทธิ๋พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่11 กันยายน 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความขอบคุณและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่รศ.ธีระ วิสิทธิ๋พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะครบวาระ 2 ปี ของการดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ พร้อมด้วย รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำรงตำแหน่งในฐานะเลขาธิการสภาฯ และนางฟองจันทร์สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ในตำแหน่งเลขานุการสภาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th