งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 58 ประจำปีการศึกษา 2558

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 กรกฏาคม 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 58.... โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นประธานการประชุม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาข้าร่วมประชุมดังกล่าว 46 ท่าน และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ทั้งหมด 396 คน

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th