งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2546
สถานที่ คณะผลิตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาเกษตรศาสตร์
จำนวนคน500
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยที่มีการเรียน การสอนในสาขาเกษตรศาสตร์ 10 สถาบัน อันประกอบด้วย

  1. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  4. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  6. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  7. คณะผลิตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  8. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  9. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี่การเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  10. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดให้มีโครงงานประเพณี 4 จอบ โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาทักษะทางการเกษตร การบำเพ็ญประโยชน์ การแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในระหว่างสถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนในสาขาเกษตรศาสตร์ และเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษา รวมทั้งมีการสัมมนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานด้านกิจการนักศึกษาของแต่ละสถาบัน

ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการงานประเพณี 4 จอบ ขึ้นมา เพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยในปีนี้ คณะผลิตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับเป็นเจ้าภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านกิจการนักศึกษาในระหว่างสถาบัน
2. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษา
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน

งบประมาณในการดำเนินการ

เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้หน่วยกิจการนักศึกษา ปี 2546 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1. ค่าของที่ระลึก 9 ชิ้นๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าฟิล์ม ค่าล้าง อัดรูป ฯลฯ) เป็นเงิน 6,000 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th