งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมหารือความร่วมมือด้านประมง กับ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 กรกฏาคม 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ประชุมหารือความร่วมมือด้านประมง กับ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.พินิจ กังวานกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ และ คุณกิตติพศ งามเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เพื่อหารือข้อเสนอด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรและการวิจัยด้านประมง และแนวทางการพัฒนาบัณฑิตสาขาประมง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th