งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่26 ธันวาคม 2546
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมประเทศชาติ แล้วจำนวน 30 กว่ารุ่น เป็นจำนวนบัณฑิตกว่า 3,000 คน ในระยะแรกๆ ของการผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์นั้น ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษามีน้อยมากทั้งนี้เนื่องจากความต้องการของแรงงานในระดับนี้ในตลาดแรงงานมีสูง ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในขณะที่ปริมาณบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานมีจำกัด แต่ในระยะเวลา 5 - 6 ปีที่ผ่านมานี้ สถานการณ์เปลี่ยนไป ความต้องการแรงงานถูกจำกัด ทั้งจากนโยบายจำกัดจำนวนการรับข้าราชการใหม่ โดยปัญหาภาวะเศรษฐกิจและปริมาณแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และภาวะแรงงานล้นตลาดอันเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจเช่นนี้ผู้จ้างงานจึงมีโอกาสมากกว่าเดิม ในการเลือกแรงงานที่มีคุณภาพตามความประสงค์ ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบัน บัณฑิตที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอาชีพหรือศึกษาต่อ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ มีทักษะในการกรอกใบสมัครงานเพื่อให้นายจ้างสนใจที่จะเรียกตัวมาสัมภาษณ์ รวมถึงจะต้องมีทักษะต่างในการตอบคำถามของการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงาน

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความรู้เรื่องเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์
2. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางต่างๆหลังจบการศึกษา

วิธีการจัดอบรม

1. การบรรยาย
2. การซักถามและฝึกปฏิบัติ

วิทยากร
1. อาจารย์กวิน อำไพพงษ์ วิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงแนวทางต่างๆหลังจบการศึกษา
2. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รู้เทคนิตการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์
3. นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงแหล่งงานต่างๆ

งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้หน่วยกิจการนักศึกษา ปี 2546 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1. ค่าอาหารว่าง 250 คนๆละ 25 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 6,250 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 2,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าฟิล์ม , ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ) เป็นเงิน 1,750 บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th