งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมคณะทำงานการจัดประชุมวิชาการอาเชียน ครั้งที่ 5 Green Technology in Agriculture

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่8 กรกฏาคม 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดประชุมวิชาการอาเชียน ครั้งที่ 5 Green Technology in Agriculture โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและติดตามความก้าวหน้า ซึ่งใกล้ถึงกำหนดจัดการประชุม ประชุมวิชาการอาเซียน ครั้งที่ 5 (The 5th Asian Conference) ภายใต้หัวข้อ “Green Technology in Agriculture: Chances and Challenges for a Better Life” ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์แอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทั้งสองสถาบันตลอดจนสถาบันร่วม (Partner Universities) ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ และแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th