งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ แนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร ”

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่29 มิถุนายน 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร” สำหรับบุคลากรสำนักงานคณะฯ ภาควิชาและศูนย์ฯ โดยมี อาจารย์ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้การจัดโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวเพื่อให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้อยู่เวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการและวันหยุดประจำอาคารเรียนและหน่วยงานต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง และเพื่อเป็นการลดความเสียหายของทรัพย์สินหน่วยงานจากการโจรกรรมหรืออัคคีภัย รวมถึงเพื่อรับทราบปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th