งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 " มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6 "

ประเภทการประชุม
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่27 - 28 มิถุนายน 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2558 “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทศวรรษที่ 6” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “มช. สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและคุณธรรม” นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดในเรื่องของ Review and Re-engineering of University Strategies ,Decentralization with Accountability, New Paradigm in Learning and Teaching , Role of Digital Technology in Higher Education และ Research Innovation and Engagement การสัมมนาครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th