งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ค่ายพัฒนาผู้นำนิสิตนักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่ (ค่ายผู้นำ 4 จอบ) ครั้งที่ 1

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่20 - 22 ตุลาคม 2546
สถานที่ โสมาภา ป่าสักรีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาและคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนคน10
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนิสิตนักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่ (ค่ายผู้นำ 4 จอบ) ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2546 ณ โสมาภา ป่าสักรีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยเชิญนักศึกษาและคณาจารย์/เจ้าหน้าที่ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th