งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เสวนาวิชาการงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 เรื่อง ทิศทางภาคเกษตรไทย : โอกาสและความท้าทายต่อการเปิดอาเซียน

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่11 มกราคม 2558
สถานที่ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 เรื่อง "ทิศทางภาคเกษตรไทย : โอกาสและความท้าทายต่อการเปิดอาเซียน" ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการเสวนา ดังนี้
1. เรื่อง “การค้าและการลงทุนในตลาดอาเซียน” โดย คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2. เรื่อง “การส่งออกผลไม้ไทยไปจีน” โดย คุณอรทัย เอื้อตระกูล สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (สวป.) กรมวิชาการเกษตร
3. เรื่อง “โอกาสธุรกิจทางด้านสัตว์” โดย คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จำกัด

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th