งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ฝึกอบรม เรื่อง การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่27 กุมภาพันธ์ 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานนเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ" ซึ่งจัดขึ้นโดยงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ วิธีคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ การคิดในเชิงวิเคราะห์ และเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ เทคนิคการพัฒนานำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเชิญ รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงศ์ ตำแหน่งที่ปรึกษาหอการค้า จ.เชียงใหม่, กรรมการ Northern Thailand Food Valley, อาจารย์บรรยายพิเศษโครงการปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, คอลัมน์นิสต์หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ และวารสาร Strategy+ Marketing ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ จำนวน 100 คน เข้าร่วมการอบรมฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th