งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมระดมสมอง เรื่อง แนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยของคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 - 19 ธันวาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “แนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยของคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง อนาคตของโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการประชุมโดย ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย ประธานซุปราคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร และ ศ.ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8. มหาวิทยาลัยมหิดล 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ยางพารา) 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อาหาร)

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th