งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่7 - 9 มกราคม 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 7 - 9 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1 ( 1st International Conference on Highland Natural Resources Managemaent: AsiaHiLand and 2nd IDRC-SEARCA Upland Fellowship and Conference) โดยได้รับเกียรติจากองค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง หม่อมเจ้าภีศเดช รัศนี เป็นองค์ประธานในการเปิดพิธีและเป็นองค์ปาฐก และศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความก้าวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การผลิตด้านการเกษตร การพัฒนาเกษตรที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตรและ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนทั่วไป ณ The Empress Hotel, Chiang Mai

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th