งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่25 - 26 ตุลาคม 2546
สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูง สถานีวิจัยฯ แม่เหียะ
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา, คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา, ประธานฝ่าย, ประธานชมรมและตัวแทนชมรม และประธานชั้นปีนักศึกษา
จำนวนคน80
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  วันที่ 25 ตุลาคม 2546
08:00 น.ออกเดินทางจากคณะเกษตรศาสตร์ไปยังสถานีวิจัยฯ แม่เหียะ
08:30 น.ลงทะเบียน
09:00 น.พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา”
โดย   ผศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
10:00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 น.“ SWOT Analysis ”
โดย   ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
13:00 น.แบ่งกลุ่ม สรุปผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข
โดย   คณะผู้ช่วยวิทยากร
15:00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
15:30 น.นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
18:00 น.รับประทานอาหารเย็น
19:00 น.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วันที่ 26 ตุลาคม 2546
07:30 น.รับประทานอาหารเช้า
08:30 น.“แนวทางในการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 2”
โดย   รศ.ถนอม คลอดเพ็ง
09:30 น.แบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย “การจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 2”
10:30 น.รับประทานอาหารว่าง
10:45 น.นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
12:00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.ระดมความคิดเห็นเรื่อง “การจัดตั้งและยุบชมรม”
14:30 น.รับประทานอาหารว่าง
15:00 น.พิธีปิดการสัมมนา
โดย   รศ.ถนอม คลอดเพ็ง
16:00 น.เดินทางกลับคณะเกษตรศาสตร์
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th