งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสำนักงานคณะ
วันที่25 - 26 ตุลาคม 2546
สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูง สถานีวิจัยฯ แม่เหียะ
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา, คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา, ประธานฝ่าย, ประธานชมรมและตัวแทนชมรม และประธานชั้นปีนักศึกษา
จำนวนคน80
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก เพราะกิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักศึกษาได้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษาในห้องเรียน การมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษานำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ในการปฏิบัติงานหลังจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักศึกษาในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นและการดำเนินชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา คณะกรรการสโมสรนักศึกษาได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งบางกิจกรรมก็มีผลการดำเนินการที่ดี บางกิจกรรมก็มีปัญหาในการจัดกิจกรรม

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว หน่วยกิจการนักศึกษาจึงได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อ สรุปผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนในการดำเนินการในภาคเรียนที่ 2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
2. เพื่อสรุปผลงาน ปัญหา และแนวทางแก้ไข จองกิจกรรมที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1
3. เพื่อกำหนดแนวทางในการทำกิจกรรมในภาคการศึกษา ที่ 2

วิธีการสัมมนา

1. การบรรยาย
2. การประชุมกลุ่มย่อย
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วิทยากร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยากรประจำกลุ่ม 5 คน

งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้หน่วยกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2546 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) เป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
- ค่าอาหารและอาหารว่าง 80 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
(อาหาร 4 มื้อๆละ 50 บาท อาหารว่าง 4 มื้อๆละ 25 บาท)
- ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าดอกไม้,ค่าฟิล์ม ฯลฯ) เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รู้ถึงแนวทางและปัญหาของการทำกิจกรรมตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา
2. นักศึกษาได้แนวทางในการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 2

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th