งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

เสวนาวิชาการงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 เรื่อง ระบบตลาดข้าวไทย : ทิศทางเช่นใดจึงจะไม่ล่ม (จม)

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่10 มกราคม 2558
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 เรื่อง "ระบบตลาดข้าวไทย : ทิศทางเช่นใดจึงจะไม่ล่ม (จม)" โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเินินรายการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิิดเห็น ในหัวข้อดังนี้
  • เรื่อง "ข้อดีข้อเสียของระบบจำนำข้าวกับการประกันราคาข้าว" โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศธร
  • เรื่อง "ความพร้อมในการผลิตข้าวคุณภาพ" โดย คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
  • เรื่อง "ระบบและกลไกของตลาดข้าวทั้งภายในและต่างประเทศ" โดย ดร.นิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน
    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ภาพกิจกรรม

          Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th