งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุม ASEAN DEAN OF AGRICULTURE FORUM และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรกับ ม.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่5 กันยายน 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ื ในฐานะประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN DEAN OF AGRICULTURE FORUM และบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของสภาคณบดีสาขาการเกษตรต่ออุดมศึกษาไทยการประชุม"
จากนั้น ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th