งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สัมมนาวิชาการ หัวข้อ Agricultural Research Article Writing for Journal

ประเภทการสัมมนาวิชาการ
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่21 กรกฏาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Agricultural Research Article Writing for Journal” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Prof.Dr. Dwayne Cartmell อาจารย์ประจำหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง Oklahoma State University (OSU) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (Agricultural Extension and Rural Development) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Emeritus Dr. Jame P.Key Prof.Dr.Robert H.Terry,Jr.,Head Department of Agricultural Education, Communications and Leadership เป็นผู้บรรยาย โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังการสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th