งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นักศึกษาคู่มิตร (Buddy) ในหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 10 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานระยะสั้นของนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) ในหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2557 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 คน และมี อาจารย์ ดร. แสงทิวา สุริยงค์ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ คณะนักศึกษาได้เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะคณบดี และเข้าร่วมชั้นเรียนในวันที่ 22 มิถุนายน 2557

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th