งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่14 พฤษภาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งได้รับเชิญวิทยากรจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย, ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวและวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว พร้อมกันนี้ได้ฝึกภาคปฏิบัติซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยมีอ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง และได้จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ห้องปฏิบัติการพืชไร่ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th