งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา / หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่7 พฤษภาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน "การตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา / หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556" โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเกษตรศาสตร์ ตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้มีความต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมองค์กร และ นำผลจากการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะให้ครบวงจรคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th