งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคนิคอณูพันธุศาสตร์ในการคัดเลือกพันธุ์สุกร

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่24 เมษายน 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้เทคนิคอณูพันธุศาสตร์ในการคัดเลือกพันธุ์สุกร" เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และเพิ่มทักษะการใช้เทคนิคอณูพันธุศาสตร์ในการคัดเลือกพันธุ์สุกร โดยมี รศ.ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักวิชาการสัตวบาล และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ฯ จำนวน 21 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th