งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่

ประเภทการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่8 - 17 สิงหาคม 2546
สถานที่ วัดดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นปีที่ 1
จำนวนคน317
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประมวลภาพ  หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนี้ ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ส่งผลให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุ และทำให้คนในสังคมได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ด้วยเหตุนี้แต่ละคนต่างก็แสวงหาและพยายามทำทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่งวัตถุ เพื่อที่จะนำมาสมองความต้องการของตนเอง ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง แข่งขันและดำเนินชีวิตโดยมิชอบ เห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณค่าทางคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง ก่อให้เกิดปัญหานานับประการ และถ้าหากว่าสังคมยังคงละเลยปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลให้อนาคตของประเทศชาติประสบความหายนะในที่สุด

นักศึกษาถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติ หากได้รับการอบรมฝึกฝนด้านคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือสังคมในทางที่ถูกที่ควรได้เป็นอย่างดี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้เห็นความสำคัญของตนเองและผู้อื่น มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสมบูรณ์ มีความสงบร่มเย็น

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นแนวทางที่จะช่วยฝึกอบรมจิตใจ พัฒนาแนวความคิด ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง ลดปัญหาจากสุราและบุหรี่ การสำส่อนทางเพศอันเป็นต้นเหตุของโรคเอดส์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและประเพณีอันดีงามตามหลักพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ในทุกๆด้าน และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
2. เพื่อฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เกิดผลทาง ทฤษฎีและปฏิบัติ อันจะเป็นผลดีติดตัวนักศึกษาไปในอนาคต
3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในเรื่องโลกและชีวิตความเป็นจริง ตลอดจนได้เรียนรู้ กฏเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าสิ่งใดถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควรและมีกำลังใจในการทำความดี
4. เพื่อลดปัญหาอันเกิดจากสุรา บุหรี่ สิ่งเสพติดและการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในหมู่ นักศึกษาและลดความรุนแรงของกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์
5. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี มีความเชื่อมั่น ในตนเองที่จะแสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสบำเพ็ญความดี เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์

1. รุ่นที่ 1 รหัส 4608001 - 4608176 ( รวม 160 คน เป็นชาย 74 คน หญิง 86 คน) เข้าฝึกอบรมวันที่ 8-10 สิงหาคม 2546
รุ่นที่ 2 รหัส 4608178 - 4608345 ( รวม 160 คน เป็นชาย 65 คน หญิง 95 คน) เข้าฝึกอบรมวันที่ 15-17 สิงหาคม 2546
2. ในระหว่างการฝึกอบรมห้ามนำอุปกรณ์สื่อสาร/วิทยุ-เทปทุกชนิดเข้าไปโดยเด็ดขาด
3. สิ่งของที่ต้องเตรียมไปในระหว่างฝึกอบรม

  • เครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ ฯลฯ)
  • ชุดนักศึกษา 1 ชุด (ใส่ในพิธีเปิด)
  • เสื้อยืดสีขาว กางเกงสีสุภาพ (ใส่สบายๆ) 1 ชุด (ใส่วันเสาร์)
  • ชุดกิจกรรม 1 ชุด (ใส่ในพิธีปิด)
  • ชุดใส่นอน 1 ชุด
  • อาหารแห้งสำหรับใส่บาตร

  •       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th