งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ต้อนรับอาคันตุกะ จาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 มีนาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Professor Takashi HANDA, PhD Associate Dean for International Affairs Lab. of Flowers and Ornamental Plants Yuki Fujita Administrator School of Agriculture Office, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 25567

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th