งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง หลักสูตร เกษตรกรรมธรรมชาติ

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่15 มีนาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง หลักสูตร เกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 2 " ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เกษตรกร คุณครู และนักเรียน จำนวน 20 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรธรรมชาติในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การผลิตอาหารสัตว์จากเชื้อจุลินทรีย์ และการผลิตก๊าชชีวภาพเพื่อใช้คร้วเรือน เมื่อวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง, ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th