งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประเภทการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่12 มีนาคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุม เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะ / สถาบัน ที่เข้าร่วมประชุม สามารถนำประโยชน์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การเลือกตัวบ่งชี้ที่สะท้อนผลลัพธ์จากการดำเนินการอย่างแท้จริง โดยมี รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th