งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่13 กุมภาพันธ์ 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 22 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและระบบสารสนเทศ เนื่องด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ได้ในระดับดี และได้รับการรองรับมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) คะแนนในระดับดีมาก เพื่อจะได้นำวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โรงผลิตกาแฟ และร้านเกษตร มช. คณะเกษตรศาสตร์ มช. (ตามลำดับ)

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th