งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่18 มกราคม 2557
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้โครงการ การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรที่สูง และเกษตรกรชาวเขา ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรธรรมชาติในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ การผลิตอาหารสัตว์จากเชื้อจุลินทรีย์และการผลิตก๊าชชีวภาพเพื่อใช้คร้วเรือน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริม เกษตรกร คุณครู และนักเรียน จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 12-18 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูง และ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th