งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่20 ธันวาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพิจารณาการตัดสินข้าวตัวอย่าง "การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557" จัดขึ้นโดยกรมการค้าภายใน เพื่อคัดเลือกข้าวคุณภาพดีเด่นของจังหวัดส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th