งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ Nikon SMZ18 และ SMZ25 และเครื่อง Microplate Reader รุ่น Synergy H1M

ประเภทการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่17 - 18 ธันวาคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ Nikon SMZ18 และ SMZ25" เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยเจ้าหน้าที่จาก บริษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องปฏิบัติการสาธิต 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานเครื่อง Microplate Reader รุ่น Synergy H1M" วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดย คุณสุวัจนา ประกอบทรัพย์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท ซายน์เทค จำกัดเป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 8 คน ณ ห้องปฏิบัติกากลาง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th